plen

 

 

GO Model Canvas Logo New

business design

Wsparcie dla liderów i zespołów działających
w zmiennym i nieprzewidywalnymw środowisku (VUCA)

 

Zobacz więcej

 


 

GO Model Canvas Agile Designing Strategy

Zwinne Projektowanie Celów

Zobacz więcej

GO Model Canvas Extreme Designing Strategy

Ekstremalne Projektowanie Strategii

  Zobacz więcej

GO Model System 1

System Zarządzania przez Cele

Zobacz więcej

Lekcja 1 | Projektowanie celu głównego

 

W tej części nauczysz się projektować cel główny. Ważne jest, abyś pamiętał że cel główny to rozwojowy  i należy go potraktować długoterminowo. Jak już wiesz cele rozwojowe wiążą się dokonaniem zmiany, poprawą, ulepszeniem czegoś, rozwinięciem kompetencji, umiejętności lub dotarciem do określonego miejsca. Cel główny można potraktować jako pewien stan w przyszłości. Cel główny nie musi być SMART - może być sformułowany ogólnie.

Pamiętaj, że celem głównym odpowiadasz na pytanie „po co” planujesz rozwój

 

Wiedza

Dlaczego realizacja takiego celu wymaga czasu? Ponieważ, aby osiągnąć ten cel będziesz musiał zrealizować określony plan składający się z mierzalnych celów pośrednich, zadań, aktywności lub projektów, które doprowadzą cię do celu głównego. Sam cel bez popierającego jego realizację planu jest właściwie tylko marzeniem. Plan urealnia osiągniecie celu. W GO Model Canvas na plan składają się czynniki sukcesu, cele pośrednie, wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) oraz inicjatywy strategiczne. Czyli to „co” jest potrzebne do realizacji celu głównego.

 • Cele główne określają kierunek rozwoju i są obrazem oczekiwanego stanu w przyszłości.
 • Określenie celów głównych jest pierwszym krokiem w projektowaniu modelu celów.
 • Praca z jednym celem głównym wymaga przygotowania jednego modelu celów.
 • Projektując strategię możesz także określić kilka celów głównych i dla każdego z nich przygotować odrębny model celów.
 • Zalecamy jednak, aby naukę rozpocząć od jednego celu.
 • Cele główne mogą pochodzić z różnych źródeł.

Oznacza, to że cel główny może pochodzić z wcześniej analizowanego kontekstu lub można go wskazać jako już istniejący cel. Myśląc o wyznaczeniu celu głównego w kontekście biznesowym, możesz wziąć pod uwagę jedną z poniższych propozycji :

 • Szanse które możesz wykorzystać
 • Problemy które chcesz rozwiązać
 • Obszary które chcesz wzmocnić
 • Pozycje którą chcesz zająć
 • Potencjał który chcesz wykorzystać

Przykłady celów głównych w kontekście biznesowym:

 • Wzmocnić pozycje na rynku
 • Zwiększyć sprzedaż do nowych klientów
 • Podnieść satysfakcje klientów
 • Zwiększyć liczbę nowych klientów
 • Poprawić relacje z klientami
 • Podnieść zyskowność firmy

Jeśli chcesz wiedzieć więcej:

 • Zwinne projektowanie celów i strategii e-Book

 

Przykład

Do przedstawienia zasad projektowania celów z wykorzystaniem GO Model Canvas, posłużymy się przykładem firmy o nazwie „SPARK”. Przykład będzie nam towarzyszył na wszystkich etapach procesu projektowania celów. Zobrazuje proces projektowania celów dla firmy, celów indywidualnych jak również tych wymagających współpracy w realizacji. Przykład posłuży zrozumieniu tego w jaki sposób można projektować cele w kontekście biznesowym.

Firma „SPARK” przygotowuje strategię rozwoju. Kontekst budowania strategii stanowi rynek na którym działa. Firma dostrzega określone wymagania tego rynku oraz szanse i zagrożenia wpływające bezpośrednio na jej funkcjonowanie. Firma zna oczekiwania swoich klientów i wie jak działa konkurencja. Określiła główne trendy związane z rozwojem technologii, zasady prowadzenia biznesu, rynku, klientów. Firma zidentyfikowała główne obszary zmian na rynku, co z kolei pozwoliło na wskazanie nowych możliwości do dalszego rozwoju. Jak przewiduje jednym z warunków do osiągnięcia sukcesu będzie konieczność rozwoju bardzo innowacyjnego podejścia do oferowania produktów i usług. Dlatego zamierza rozwijać się w tym kierunku i dostrzegając przy tym szansę na zajęcie jednej z czołowych pozycji na rynku.

Przeprowadzona analiza sytuacji (otoczenia firmy), była źródłem pomysłów i inspiracją do wyznaczania celów. Firma podjęła decyzje o dalszej drodze opartej na rozwoju innowacji. Wie co chce osiągnąć podążać i jest przygotowana do projektowania celów.

Analiza i mapowanie kontekstu może być zrealizowana za pomocą dowolnych i powszechnie znanych metod. Do najbardziej popularnych należą min.: SWOT , mapa trendów, mapa relacji, wywiady, analiza scenariuszowa.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie strategii i wyznaczenie celów firmie „SPARK” jest Jan – szef firmy. Jan określił aspiracje firmy do dalszego rozwoju biorąc pod uwagę jej obecną sytuację. Wielowymiarowa analiza kontekstu (sytuacji) firmy wskazała, że jednym z elementów pozwalających na wyróżnienie się na rynku jest innowacyjność. Dodatkowo Jan widzi szansę, aby firma zajęła w swojej branży pozycję lidera. Te dwa obszary stanowiły podstawę do sformułowania celu głównego dla tworzonej strategii. Jan określił następujący cel główny:

 

Stać się innowacyjnym liderem w branży

 

Tak określony cel główny został wprowadzony do kanwy. Na tym etapie Jan i jego zespół wiedzą „po co” planują rozwój (aby firma stała się innowacyjnym liderem w branży). Cel główny został zaprojektowany, a Jan jest przygotowany do dalszego planowania. W kolejnym kroku Jan zaprojektuje czynniki sukcesu.

 

Instrukcja projektowaniaNarzędzia:

Wymienione narzędzia przygotuj przed przystąpieniem do projektowania

 • Toolset #1: GO Model Canvas
 • Lista czasowników rozwojowych

Przygotowanie do projektowania:

Przemyśl skąd będzie pochodził cel główny.Wybierz jedną z poniższych możliwości.

 • Czy masz już przemyślany gotowy cel?
 • Czy cel będzie przekazany do ciebie przez kogoś innego?
 • Czy musisz dokonać analizy sytuacji, aby go określić (szanse, wyzwania, problemy itp.)?

Kroki:

 1. Przygotuj arkusz Toolset #1 GO Model Canvas
 2. W odpowiednim polu arkusza polu zapisz numer modelu celów
 3. Zapisz cel główny w odpowiednim polu GO Model Canvas