GO Model Canvas Logo New

BLOG

Jak pokonać bariery klasycznego planowania strategii

Inny sposób myślenia o przygotowaniu strategii

GO Model Canvas Extreme Designing StrategyEkstremalne projektowanie strategii wymaga eks­tremalnej zmiany sposobu myślenia o zasadach przygotowania i wdrażania strategii. Dlatego, aby lepiej zrozumieć zalety metody warto przyjrzeć się zarówno klasycznemu podejściu do planowania strategii, jak również koncepcji projek­towania biznesu i zwinnego zarządzania. 

Czytaj dalej

Poprawa efektywności. Jak się do tego przygotować?

Performance Management

Zarówno dla firm jak i zespołów efektywność jest jednym z kluczowych wyzwań w rozwoju. Firmy wszystkich branż aspirują do tego, aby stać się organizacją o wysokiej efektywności. Stąd ich ciągłe zainteresowanie pomiarem rezultatów i zarządzaniem efektywnością. Im lepiej firma radzi sobie w tych obszarach tym lepiej reaguje na presję rynku i sprawniej radzi sobie z budowaniem motywacji i zaangażowania pracowników.

Czytaj dalej

GO Model System - jak wdrożyć zwinne zarządzanie przez cele

To program rozwoju umozliwiajacy przygotowanie i wdrożenie podejścia do zarządzania nowej generacji. Jego wartość jest ukryta w sposobie wyznaczania, monitorowania i realizacji celów. Sprzyja wydajności i ułatwia uzyskanie porozumienia co do tego, co należy robić, aby uzyskać pożądane rezultaty nie pozostawiając przy tym miejsca na zamieszanie. To podejście do zarządzania dla firm, które muszą szybko reagować na oczekiwania rynku i klientów. Bardzo dobrze sprawdza się w rozwoju i podnoszeniu efektywności małych i średnich firm.

Czytaj dalej

Ekstremalne projektowanie strategii

GO Model Canvas Extreme Designing Strategy

Ekstremalne projektowanie strategii, to koncepcja która otwiera nowe możliwości w obszarze planowania i wdrażania strategii biznesu. Wyzwala od klasycznego planowania i związanych z nim barier. Bazuje na naturalnych ludzkich cechach związanych z myśleniem i działaniem. To podejście „narzędziowe” dla osób zajmujących się rozwojem i projektowaniem biznesu, a w szczególności wyznaczaniem celów oraz planowaniem i wdrażaniem strategii. Metoda otwiera nowe możliwości firmom i ich menedżerom. Jest doskonałym uzupełnieniem warsztatu: trenerów zarządzania, mentorów, konsultantów biznesu.

Czytaj dalej

Skuteczne zarządzanie

Tylko trzy rzeczy dzieją się w organizacjach bez niczyjej pomocy:

 1. Konflikty
 2. Zamieszanie
 3. Brak rezultatów

Reszta wymaga zarządzania

Peter Drucker

Czytaj dalej

Sposób na planowanie celów i strategii

Local vs. Virtual Teamwork

Planowanie celów i strategii, to praca zespołowa. Może odbywać się w warunkach lokalnych lub wirtualnych. Coraz więcej firm pracuje w obu środowiskach. W każdym z nich praca – a w szczególności planowanie celów i strategii - jest wspierane odpowiednimi narzędziami. Gdy zespół spotyka się twarzą w twarz i pracuje lokalnie, często korzysta z technik Design Thinking, samoprzylepnych karteczek i flipchartów. Gdy pracuje na odległość korzysta z narzędzi zlokalizowanych na serwerach firmy lub w chmurze, co ułatwia dzielenie się informacjami i współpracę

Czytaj dalej

OKRs - cele nowej generacji

OKRs – Objectives and Key Results - czyli cele i rezultaty. To metoda wyznaczania i realizacji celów nowej generacji. Umożliwia znacznie wydajniejszą działalność biznesową, a szczególnie tą związana z rozwojem strategicznym. Jeśli jest dobrze wdrożona może stać się kluczową siłą napędową w rozwoju firmy. Technika jest popularna, ponieważ jest prosta zarówno w zastosowaniu jak i we wdrożeniu. Pozostawia w wyznaczaniu celów więcej swobody i koncentruje na tym co najważniejsze. Planowanie staje się intuicyjne - wystarczy wyznaczyć cel, a następnie dopasować do niego miary, które będą służyły ocenie postępów. Stanowi ciekawszą i bardziej przejrzystą alternatywę dla tradycyjnego zarządzania przez cele (MBO).

Czytaj dalej

Czy każdy cel musi być SMART?

Czy wszystkie cele muszą być określone w formie SMART?  Należy odróżnić cele ogólne (Goals) od celów szczegółowych – operacyjnych (Objectives).

Czytaj dalej

Reguły projektowania strategii

Projektowanie to podejście, które pozwala zespołom bardziej efektywnie i skuteczniej zrealizować cele rozwojowe. Przestrzeganie reguł projektowania  kształtuje, rozwija i pomaga efektywnie wykorzystać kompetencje Business Designera. Ułatwia przejście od tego co jest teraz, do tego co powinno być w przyszłości. Opiera się na kompozycji kilku reguł tworzących jego siłę:

 • Wizualizacja
 • Koncentracja na ludziach i relacjach
 • Współtworzenie

Czytaj dalej

Cztery perspektywy projektowania strategii

Business Designer potrafi szybko i solidnie przygotować siebie oraz otoczenie organizacyjne do rozwoju. Aby to zrobić patrzy na rozwój biznesu przez pryzmat czterech perspektyw:

 1. Firmy i jej celów rozwojowych
 2. Inicjatyw rozwojowych
 3. Kluczowych interesariuszy (Key Stakeholders)
 4. Warunków do współtworzenia

Czytaj dalej

Jak przygotować zespół do projektowania strategii

Kiedy spojrzymy na rozwój wielu firm oraz sposób podejścia do tego rozwoju, nasuwa się wniosek, że zdolność szybkiego reagowania i adaptacji, to krytyczne czynniki sukcesu. Dostępna technologia i wykorzystywane metody jeszcze bardziej zwiększają tempo zmian. Wymaga to nowych metod komunikacji, współpracy i sposobu planowania rozwoju. Jedną z efektywnych alternatyw dla klasycznego planowania strategii jest projektowanie (Strategy Design).

Czytaj dalej

Projektowanie strategii dla Start-Up

Start-upy są organizacjami służącymi przetestowaniu modelu biznesowego. Są ukierunkowane na stworzenie skalowalnego biznesu, który może być przeniesiony na globalne rynki. Start-up w swej naturze jest organizacją prostą i opartą o jasne  zasady rozwoju. Jest przedsięwzięciem bardzo dynamicznym, często tymczasowym, wymagającym zmian i doskonalenia. Jak każda organizacja Start-Up jest mocno skoncentrowany na określonych celach, a pomiar dokonywany w trakcie ich realizacji pozwala określić efektywność  koncepcji i prawdopodobieństwo sukcesu.

Czytaj dalej

Strategy Designer integruje cele

Rozwijające się organizacje kipią od inicjatyw zmian. Takie inicjatywy bardzo często rodzą się w izolacji. Są inicjowane w różnych obszarach firmy. Zwykle pojawiają się w tym samym czasie, a każda z nich wspiera odmienne cele.

Czytaj dalej

Praktyczny wymiar planowania strategii

Potrzebujemy strategii. Strategia jest bardzo ważna. Musimy znaleźć czas żeby ją opracować. To wspólny głos wielu menedżerów, którzy dodatkowo przyznają, że bardzo trudno jest pracować bez planów.

Czytaj dalej

Inicjatywy strategiczne

Czym są inicjatywy strategiczne. Jakie jest ich miejsce w realizacji strategii. Dlaczego należy podejmować wysiłki w kierunki ich planowania i realizacji. Jak wpływają na realizację celów. Inicjatywy strategiczne należy rozumieć jako programy lub projekty realizowane poza rutynowymi działaniami organizacji wspierające realizację określonych celów. Inicjatywy strategiczne wprowadzają zmianę, wpływają na kształt, wydajność i zakres realizowanych działań organizacyjnych.Mogą obejmować zmiany w procesach lub tworzenie nowych rozwiązań wpływających na efektywność.

Czytaj dalej

Niebezpieczna separacja

Menedżerowie planują strategię i cele rozwojowe, a zespoły ją realizują. Takie podejście jest standardem wielu organizacji. Niestety oddzielenie planowania od wdrożenia może spowodować poważne problemy. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak planować i wdrażać strategię? Oto kilka wskazówek.

Czytaj dalej

Brief Strategiczny - co to jest i jak działa

Co to jest?

Brief Strategiczny to zapisany w określonej formie plan. To łatwa do interpretacji wizualizacja koncepcji, celów oraz istniejących pomiędzy nimi powiązań. Jego przygotowanie opiera się o zasady projektowania w duchu Design Thinking. Jest dobrze przemyślanym podsumowaniem wymagań niezbędnych do rozwiązania problemów, zrealizowania określonych celów, strategii i projektów.

Czytaj dalej

Jak wzmocnić strategię sprzedaży

Otoczenie niszczy model sprzedażowy wielu firm i powoduje, że działania sprzedażowe staja się nieskutecznie, a zwiększanie budżetów i intensyfikowanie standardowych działań nie przynosi już proporcjonalnych korzyści. Utrzymanie jednolitego modelu sprzedaży stało się równie trudne jak utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Ważna jest umiejętność szybkiego komponowania i wdrażania nowych strategii sprzedażowych. Dotyczy to firm działających zarówno na rynku B2B jak i B2C.

Czytaj dalej

Innowacyjna misja HR

Skuteczność współczesnych firm w dużej mierze zależy od tego jak radzą sobie z organizacją pracy zespołów i menedżerów i jak dobrze skoncentrują ich uwagę na strategii, modelu biznesowym oraz wartościach jakie tworzy firma. Istotne w utrzymaniu przewagi strategicznej stały się: umiejętność szybkiej alokacji zasobów, zdolność do poziomego integrowania celów, łączenie koncepcji i doświadczeń w inicjatywy strategiczne.

Czytaj dalej

Jak budować pewność siebie w realizacji celów

Jeśli angażujesz ludzi w realizację nowych wyzwań, pewnie zastanawiasz się jak zbudować ich pewność siebie i zachęcić do ich aktywnej realizacji. Zdajesz sobie sprawę z tego, że sukces w takim działaniu zależy od tego w jakim stopniu możesz liczyć na ich zaangażowanie. Wiesz także, że ich duch walki – morale – to coś, co zadecyduje o sukcesie bądź porażce. Brak pewności siebie, to jedna z fundamentalnych przyczyn braku motywacji do podejmowania wyzwań. Brak pewności siebie powoduje stres – który może wywołać niechęć do jakiegokolwiek współdziałania i komunikowania się. Zbudowanie pewności siebie jest punktem wyjścia do tego, aby możliwe było kształtowanie nowych przekonań, które przeniosą się na określone działania.

Czytaj dalej

Jak projektować inicjatywy HR

Działania HRM (Human Resource Management) odgrywają kluczową rolę wspierającą w realizacji strategii firmy. Ich dobre ukierunkowanie i dopasowanie do potrzeb firmy jest decydujące z punktu widzenia ich skuteczności. Inicjatywy HR-owe powiązane z określonymi celami firmy mają sens, natomiast te które wydają się atrakcyjne, ale nie mają takiego powiązania mogą okazać się jedynie kosztami.

Czytaj dalej

Ważne aspekty zarządzania zmianą

„Im bardziej cos się zmienia, tym bardziej jest tym samym”

Jean-Baptiste Alphonse Karr

Miłosz Brzeziński - psycholog i Coach u którego szczególnie cenię zdolność do obrazowego przedstawiania rzeczywistości organizacyjnej - mówi o tzw. prawdach oszukiwalnych i nieoszukiwalnych. Dla przykładu - żeby dostać w szkole dobrą ocenę, czyli „6” nie trzeba być przygotowanym na „6” – to rodzaj prawdy oszukiwalnej. Nie można pozostawić pola odłogiem i jednocześnie oczekiwać obfitych plonów – to z kolei metafora w sferze prawd nieoszukiwalnych. Upraszczając sprawę prawdy oszukiwalne można traktować jako „miękkie” aspekty kreowania rzeczywistości najczęściej związane z emocjami, natomiast prawdy nieoszukiwalne jako „twarde” dotyczące faktów.

Czytaj dalej

Dlaczego warto myśleć jak Designer

Rozwój kompetencji związanych z myśleniem projektowym {Design Thinking}, a w tym  projektowaniem celów otwiera nowe możliwości. Wzmacnia potencjał  osób indywidualnych  jak również całych organizacji. Osoby z kompetencjami Designerów, łatwiej angażują się w rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Zdobywają zdolność do wyjaśniania i argumentowania swoich pomysłów posługując się komunikatem w postaci obrazu.

Czytaj dalej

Strategiczny HR - inicjatywy Plug & Play

Firmy poszukują elastycznych i szybkich sposobów odnawiania przewagi strategicznej i chcą powierzyć specjalistom HR pieczę nad tym zadaniem. W takich okolicznościach departamenty HR działają starając się uwzględnić zamierzenia strategiczne firmy. Strategiczny HR tworzy most pomiędzy inicjatywami HR, a tym co jest potrzebne do zrealizowania strategii całej firmy.

Czytaj dalej

Cel celowi nierówny - skąd sie biorą cele ?

Zanim przystąpisz do wyznaczania celów wraz ze swoim zespołem warto zadbać o uspójnienie tego, co macie na myśli mówiąc „cel”. Nieporozumienia na tym tle mogą znacznie utrudnić proces planowania, nie mówiąc już o zbudowaniu porozumienia dotyczącego tego: ”po co?”, „co?” i „jak?” zrealizować. Oto kilka punktów widzenia na cele i ich realizację.

Czytaj dalej

Jak zaprojektować model celów dla strategii adaptacyjnej

Wybór określonego podejścia do realizacji strategii musi być dopasowany do sytuacji w której znajduje się firma. Sytuację określa rynek, jego oczekiwania, tempo zmian, poziom zaawansowania technologicznego, konkurencja itp. W kontekście tych elementów firmy mogą działać w otoczeniu bardziej lub mniej przewidywalnym. Te które działają w otoczeniu postrzeganym jako przewidywalne mogą zastosować podejście klasyczne, natomiast te które działają w otoczeniu nieprzewidywalnym powinny poszukiwać potencjału w zastosowaniu podejścia adaptacyjnego. Różnica pomiędzy podejściem klasycznym i adaptacyjnym dotyczy planowania i realizacji planów. Każde z tych podejść wymaga także określonego modelu celów.

Czytaj dalej

Jak integrować cele we współpracy

GO Model Canvas pomaga nie tylko zaprojektować strategię, ale przede wszystkim wspiera jej realizację rozwiązując wiele problemów wdrożeniowych. Wdrożenie strategii rozpoczyna się od przeniesienia jej założeń na określone obszary organizacji. Nie chodzi przy tym o to, aby od razu przenosić strategie na całą organizację. Należy skupić się na tych obszarach, które będą odgrywały szczególną rolę. Cele określone w strategii mówią nam kto i w jakim zakresie powinien być zaangażowany w jej realizację. Aby strategia szczelnie wypełniła te obszary należy przenieść zapisane w niej cele zarówno w pionie jak i w poziomie.

Czytaj dalej

Jak zbudować efektywny zespół

Efektywny zespół to taki, który potrafi realizować swoje cele i osiągać przełomowe rezultaty działając pod presją zmieniających się oczekiwań pochodzących z rynku, firmy oraz od kluczowych interesariuszy.

Efektywne zespoły nie posługują się sztywnymi procedurami i długoterminowymi planami. Tajemnicą ich działania jest imperatyw wartości widoczny w „zwinnym” działaniu. Dlatego bardzo trudno jest skopiować ich styl pracy i przenieść go na inny grunt. Efektywne zespoły są kreatywne, działają z entuzjazmem w oparciu o jasno określoną strategię. To trzy czynniki sukcesu, którym warto przyjrzeć się bliżej, aby podjąć wyzwanie w kierunku budowania efektywnego zespołu.

Czytaj dalej

Kompetencje "zwinnego" menedżera

Zwinne podejście do planowania i realizacji celów wymaga kompetencji umieszczonych w trzech wymiarach określonych umownie jako:

 • Materialny
 • Emocjonalny
 • Koncepcyjny

Każdy z tych wymiarów może mieć większe lub mniejsze znaczenie, w zależności od tego jaką rolę pełnisz lub na jakim szczeblu organizacji się znajdujesz. Jeśli jesteś menedżerem na wyższym szczeblu i kierujesz pracą zespołu lub wielu zespołów konieczne jest wykorzystanie kompetencji przypisanych do każdego z tych wymiarów.

Czytaj dalej