GO Model Canvas Logo New

BLOG

Strategiczny HR - inicjatywy Plug & Play

Firmy poszukują elastycznych i szybkich sposobów odnawiania przewagi strategicznej i chcą powierzyć specjalistom HR pieczę nad tym zadaniem. W takich okolicznościach departamenty HR działają starając się uwzględnić zamierzenia strategiczne firmy. Strategiczny HR tworzy most pomiędzy inicjatywami HR, a tym co jest potrzebne do zrealizowania strategii całej firmy.

Strategiczne działania HR polegają min. na połączeniu zasobów ludzkich z jasno określonymi celami firmy. Specjaliści HR podejmują inicjatywy w których poszukują i angażują ludzi zdolnych do osiągnięcia celów w określonych ramach czasowych. Realizacja takich inicjatyw uwzględnia utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania prowadzącego do uzyskania wymaganej efektywności. HR dba przy tym o zapewnienie partycypacyjnego sposobu zarządzania, tworzy warunki do współpracy i osiągnięć, w których ludzie są ukierunkowani na sukces. Funkcją HR jest także tworzenie i propagowanie wspólnej wizji rozwoju. Wspólna wizja pomaga zredukować opór wobec zmian i pozwala zrozumieć sens podejmowanych działań. HR dba także o zrozumienie tego „po co” firma się rozwija, komunikuje „co” jest potrzebne do tego rozwoju oraz zachęca do poszukiwania odpowiedzi na pytanie „jak” zrealizować te zamierzenia. Podejmując takie działania realizuje własną strategię, jednocześnie wspierając pracę menedżerów w obszarach funkcjonalnych.

Misja HR w budowaniu przewagi strategicznej firmy

Realizacja opisanych działań HR wymaga odpowiedniego przygotowania. Oczywiste jest, że aby HR mógł realizować własną misję, powinien dopasować swoją strategię do celów firmy. Jednym z takich celów jest utrzymanie zdolności do odnawiania i utrzymywania przewagi strategicznej (SCA – Sustained Competitive Advantage).

Przewaga strategiczna firmy utrzymuje się do momentu w którym konkurencja nie skopiuje źródeł tej przewagi i nie osiągnie podobnego jej poziomu. To jak szybko firma traci przewagę strategiczną i musi podjąć działania związane z jej odbudowaniem zależy od warunków rynkowych w jakich funkcjonuje. W stabilnym i przewidywalnym otoczeniu, w którym firmy planują i realizują strategie klasycznie – w oparciu o szczegółowe i długoterminowe plany – przewaga strategiczna firmy jest trwalsza. W otoczeniu zmiennym i trudno przewidywalnym - w którym firmy planują i realizują strategię w sposób adaptacyjny - przewaga strategiczna jest relatywnie nietrwała, a firmy działające w takim otoczeniu są zmuszone do ciągłego jej odnawiania.

Działania prowadzone w ramach strategicznego HR powinny uwzględniać warunki w jakich funkcjonuje firma. Oznacza to, że musi on rozwijać własne kompetencje w taki sposób, aby móc zaoferować wsparcie dopasowane do tych warunków. HR powinien posiadać zdolność do tego, aby w określonych sytuacjach wspierać działania strategiczne firmy realizowane w sposób długoterminowy i klasyczny - jak również te o charakterze adaptacyjnym – wymagającym dużej elastyczności i szybkości działania. HR musi wiedzieć jakiego rodzaju pakiet wsparcia zaoferować w określonej sytuacji. Jeśli cele firmy i cele HR nie będą zharmonizowane na tej płaszczyźnie, sytuacja taka może narazić na niebezpieczeństwo utraty energii i zasobów, a przede wszystkim brak zdolności firmy do osiągania zamierzonych rezultatów.

Jedną z możliwości wzmocnienia zdolności HR do właściwego wspierania działań strategicznych firmy jest realizacja inicjatyw Plug & Play.

Inicjatywy strategiczne Plug & Play

Plug and Play (ang. podłącz i używaj) - termin używany na określenie zdolności do współpracy urządzeńzaraz po ich podłączeniu bez dodatkowej ingerencji (np. komputer-drukarka). Plug and Play skraca czas potrzebny na rozpoczęcie współpracy połączonych urządzeń.

W kontekście biznesowym idea Plug & Play opiera się na precyzyjnym dopasowaniu i przygotowaniu osób do realizacji określonych celów. To inicjatywa strategiczna, którą najważniejsza cechą jest szybkość i elastyczność z jaką można ją zrealizować. Wzmacnia zdolność do współpracy i konstruktywnego reagowania na zmiany i nowe wyzwania.

Inicjatywy Plug & Play przygotowują firmy do działania w trudno przewidywalnych i zmiennym otoczeniu. Są ukierunkowana na wdrożenie rozwiązań umożliwiających adaptacyjne podejście do planowania i realizacji planów. Są skierowane do tych obszarów organizacji, które pełnią kluczową rolę w realizacji założeń określonych w modelu biznesowym firmy. Wzbogacają paletę możliwości w zakresie rozwoju strategii HR.

Inicjatywy Plug & Play kształtują i wzmacniają kulturę organizacyjną wprowadzając „rutynę” proaktywnego angażowania się w wyzwania rozwojowe. Są „mierzalną” inicjatywą podlegającą okresowej ocenie i nagradzaniu w oparciu o wymierne efekty. Pomagają rozwijać unikalne kompetencje menedżerów ich zespołów

Inicjatywy Plug & Play są uruchamiane w sytuacjach kiedy, firma:

 • Musi szybko opracować i wdrożyć strategię
 • Poszukuje nowych sposobów tworzenia i dostarczania wartości klientom
 • Planuje zmiany w istniejącym modelu biznesowym
 • Stoi przed koniecznością rozwoju innowacji
 • Chce precyzyjnie ukierunkować inicjatywy związane z rozwojem kompetencji
 • Chce wzmocnić zdolność organizacji do planowania działalności

 GO Model Canvas model celów 2.0

Elementy modelu Plug & Play

Realizacja inicjatyw Plug & Play jest wspierana narzędziami umożliwiającymi pracę w oparciu o podejście Design Thinking. Jednym z takich narzędzi jest GO Model Canvas, które służy do projektowania modelu celów oraz przygotowania zwinnego systemu zarządzania. W poniższym przykładzie inicjatywa Plug & Play jest umieszczona w kontekście zmian dokonanych w modelu biznesowym firmy. Osoby które będą zaangażowane w realizacje tych celów chcą poznać ich sens. Nowe cele wymagają wskazania tego „co” odegra kluczowę rolę w ich osiagnięciu, aby przygotować się do odpowiedzi na pytanie „jak” je zrealizować. Znając model celów firmy menedżerowie i ich zespoły mogą szybko przekształcić swoje kompetencje i pomysły w inicjatywy, których potrzebuje firma i zapisać je we własnym modelu celów.

GO Model Canvas model celów i model biznesu

Uruchomienie inicjatywy Plug & Play jest sygnałem do rozpoczęcia działań służących poszukiwaniu sposobów do realizacji określonych celów. Na tym etapie zaangażowane osoby używają swoich kompetencji do wypracowania pomysłów i rozwiązań wspierających realizację tych celów (Plug). Następnie zapisują te propozycje w postaci własnych modeli  i integrują je z modelami celów na poziomie firmy. Na tym etapie są przygotowani do ich aktywnej realizacji (Play).Poprzez inicjatywę Plug & Play firma uzyskuje konkretne propozycje wsparcia ze strony zaangażowanych osób i zespołów.

GO Model Canvas inicjatywy plug play

Korzyści z zastosowania Plug & Play

Uruchamiając Plug & Play firma decyduje o zastosowaniu określonego typu przywództwa i zwinnego zarządzania. To sygnał do rozpoczęcia działań realizowanych w oparciu o określoną metodologię i zasady, których efektem jest przygotowanie ludzi i organizacji do zmian i realizacji nowych celów.

Mogą mieć charakter doraźnych interwencji lub stanowić utrwalony w kulturze organizacyjnej element systemu współpracy menedżerów i ich zespołów. Pozwalają na bieżąco integrować działania operacyjne z rozwojem firmy.

Są inicjowane i koordynowane przy wsparciu departamentów i specjalistów HR odgrywając przy tym znaczącą rolę w kształtowaniu strategii HR. Realizując takie inicjatywy HR wpływa na zdolność firmy do:

 • Poszukiwania jak najlepszych sposobów realizacji celów
 • Rozwoju myślenia strategicznego na poziomie operacyjnym
 • Wykorzystania potencjału Design Thinking w obszarach planowania i realizacji celów
 • Rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej
 • Uporządkowanego zarządzania wiedzą i stosowania najlepszych praktyk
 • Adaptacyjnego realizowania strategii – szybkość i elastyczność działania
 • Skoncentrowania zasobów i energii na priorytetach rozwojowych
 • Integrowania celów i inicjatyw we współpracujących obszarach
 • Wykorzystania potencjału zarządzania różnorodnością w tworzeniu koncepcji rozwoju
 • Rozwoju kompetencji kluczowych dla działania firmy

Inicjatywy Plug & Play są  ukierunkowane na te obszary, które mogą mieć wpływ na zdolność firmy do wzmacniania przewagi strategicznej. Mogą dotyczyć całej firmy, departamentów, działów zespołów lub osób indywidualnych.