GO Model Canvas Logo New

BLOG

Jak pokonać bariery klasycznego planowania strategii

Inny sposób myślenia o przygotowaniu strategii

GO Model Canvas Extreme Designing StrategyEkstremalne projektowanie strategii wymaga eks­tremalnej zmiany sposobu myślenia o zasadach przygotowania i wdrażania strategii. Dlatego, aby lepiej zrozumieć zalety metody warto przyjrzeć się zarówno klasycznemu podejściu do planowania strategii, jak również koncepcji projek­towania biznesu i zwinnego zarządzania. 

 

W klasycznym podejściu do planowania strategii wizja i cele strategiczne są punktem wyjścia. Na ich podstawie tworzy się inicjatywy i angażuje ludzi w wyznaczanie własnych celów. To podejście oparte o tzw. spojrzenie z góry. 

W ekstremalnym projektowaniu strategii kon­cepcja strategiczna jest składana z mniejszych ele­mentów. Powstaje na dole organizacji. Dlatego ekstremalne projektowanie strategii wymaga odejścia od myślenia dedukcyjnego (od ogółu) i przejścia do myślenia indukcyjnego (od szcze­gółu). Cele odzwierciedlające strategię są elemen­tem wtórnym i wyłaniają się z tego, co jest możliwe do realizacji. To podjęte inicjatywy i projekty otwierają nowe możliwości i kształtują strategię.

 

Chcesz wiedzieć jaką masz strategię?
Zobacz w jakie projekty inwestujesz czas i kluczowe zasoby.

 

Stosując ekstremalne projektowanie strategii unik­niesz grzęźnięcia w zabierającym ogromną ilość czasu abstrakcyjnym planowaniu. Skutecznie włą­czysz działania strategiczne do codziennej pracy. Wykorzystasz potencjał firmy i otworzysz realne szanse rozwoju.

Ekstremalne projektowanie strategii daje najlep­sze efekty w pracy zespołowej. Doskonale spraw­dzi się w małych i średnich firmach oraz zespołach działających w zmiennych warunkach i poszukują­cych nowych możliwości rozwoju. Sta­wia na my­ślenie strategiczne i kreatywność. Wyko­rzystuje podejście „Learning by Doing”. Wymaga aktywno­ści, cierpliwości i wytrwałość lecz przynosi kon­kretne rezultaty. Stosując metodę sprawisz, że strategia firmy w naturalny sposób wyłoni się z po­dejmowanych działań.

 

Wizja jak Kostka Rubika

Wyobraź sobie ułożoną Kostkę Rubika. Każda ze ścian w jednolitym kolorze. Spójna i przejrzysta całość. Tak wyglądała moja pierwsza kostka wy­ciągnięta ze zgrabnego pudełka. Kostka nie cze­kała długo - kilka ruchów i ścianki zamieniły się w kolorową mozaikę. Kolejny krok - wyzwanie – po­wrócić do tego co było na początku. Zaczynam układać. Jest pierwsza ścianka….i to by było na tyle:) Okazuje się że pierwotnie spójna całość składająca się z 6 kolorowych ścian nie da się tak łatwo złożyć ponownie w całość.

Pomyśl o Kostce Rubika, jak o metaforze obrazują­cej organizacyjną wizję strategiczną (ułożona kostka, to wizja strategiczna). Wyobraź sobie jak wizja jest dekomponowana na cele w procesie pla­nowania strategicznego (roz­łożenie kostki, to pla­nowanie strategii), a na­stępnie „rozdawana” mene­dżerom i ich zespołom z oczekiwaniem ponow­nego złożenia w idealną całość (układanie kostki, to realizacja strategii i po­dążanie w kierunku wizji).

Nie każda kompozycja rozłożona na czynniki pierwsze daje się ponownie złożyć w całość.

W praktyce może okazać się, że pomimo naj­szczerszych chęci i zaangażowania, firma po pro­stu nie ma potencjału do realizacji określonej wizji strategicznej. W takiej sytuacji wizja, która z zało­żenia miała pokazywać kierunek i motywować przestaje być realna. Traci siłę napędową. Zamiast motywować wywołuje frustrację. Cały plan przy­gotowany na podstawie wizji może tracić sens w oczach zaangażowanych w jego realizację osób.

Oczywiście istnieją firmy, które radzą sobie z taką układanką, Jednak praktyka pokazuje, że częściej można spotkać, takie dla których „układanie stra­tegii” w kierunku określonej wizji strategicznej sta­nowi barierę nie do przejścia. Trzeba zaznaczyć, że istnieją również takie firmy, dla których już określe­nie samej wizji strategicznej równa się z cudem i przekształca się w wielomiesięczny proces.

Jak firmy mogą poradzić sobie z budowaniem strategii?

Mogą rozpocząć bez określonej wizji oraz abs­trakcyjnych celów. Mogą skoncentrować się na działa­niu oraz na tym, co dla nich możliwe i realne. To z działania liderów oraz ich zespołów wyłoni się strategia, a wraz z nią cele strategiczne i dalej wi­zja. De facto, to działania i projekty decydują o tym jak wygląda strategia firmy - nie wizja i ogólne cele!

Alternatywą dla klasycznego planowania strategii jest Ekstremalne Projektowanie Strategii.

Nie jest cudownym rozwiązaniem. Ale stanowi opcję dla tych firm, które poszukują innego podejścia do przygotowania i realizacji strategii. Być może ich liderzy zdecydują, że lepiej będzie skoncentrować się na działaniu, niż tkwić w nierealnych nadziejach i złapać w planach i wizjach to, co nieuchwytne...

 

Zobacz wiecej: Ekstremalne projektowanie strategii | czytaj-on line