GO Model Canvas Logo New

BLOG

Inicjatywy strategiczne

Czym są inicjatywy strategiczne. Jakie jest ich miejsce w realizacji strategii. Dlaczego należy podejmować wysiłki w kierunki ich planowania i realizacji. Jak wpływają na realizację celów. Inicjatywy strategiczne należy rozumieć jako programy lub projekty realizowane poza rutynowymi działaniami organizacji wspierające realizację określonych celów. Inicjatywy strategiczne wprowadzają zmianę, wpływają na kształt, wydajność i zakres realizowanych działań organizacyjnych.Mogą obejmować zmiany w procesach lub tworzenie nowych rozwiązań wpływających na efektywność.

Bez inicjatyw strategicznych trudno byłoby zrealizować cele strategiczne. Dlaczego? Cele w strategii firmy określają obszary w których oczekujemy pozytywnych zmian. Mogą one być związane z wielkością sprzedaży, obniżeniem kosztów, poprawą wydajności, zdobyciem określonej liczby nowych klientów itp. i w większości przypadków oznaczają poprawę. Oczekiwana poprawa jest wyrażona w opisie celów takimi słowami jak zwiększyć, przyspieszyć, poprawić itp. Takie słowa odzwierciedlaja intencje poprawy i rozwoju. Cele sformułowane za pomocą takich słów mozna okreslić jako „ambitne” – wymagające długoterminowego wysiłku i zmian w dążeniu do zaplanowanych rezultatów.

Załóżmy, że firma planuje w swojej strategii cele związane z pozyskaniem nowych rynków i zwiększeniem ilości obsługiwanych klientów. Zwiększenie ilości obsługiwanych klientów przełoży się na wolumeny sprzedażowe, a to z kolei zwiększy przychody ze sprzedaży. Cel związany ze zwiększeniem ilości obsługiwanych klientów stał się dla tej firmy celem strategicznym. W chwili obecnej firma obsługuje 1500 klientów, a w perspektywie 3 letniego planu strategicznego chce ich mieć 3000. Oczekiwany wzrost jest zaplanowany i widoczny, ale powstaje pytanie jak go osiągnąć?

Jeżeli firma będzie realizowała proces pozyskiwania nowych klientów „po staremu” bez istotnych zmian prawdopodobnie nie osiągnie tych wartości. Dlatego postawienie celu rozwojowego niesie za sobą konieczność określenia inicjatywy strategicznej (programu/projektu), która wprowadzi zmiany w działaniu urealniające realizację targetów określonych w celu. Inicjatywa ta musi być precyzyjnie dopasowana do celu i zaplanowana jako projekt z określonym zakresem, budżetem oraz czasem realizacji.Przygotowanie inicjatywy wymaga pomysłu i odpowiedzi na pytanie „Jak, w jaki sposób?” możemy wpłynąć na osiągniecie postawionego celu. W przedstawionym przykładzie pomysły mogą być powiązane ze sposobem prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych lub innowacjami w zakresie oferowanych wartości, zakresu usług, sposobu budowania relacji z klientami, zwiększenia dostępności produktów itp.

Wybór określonego rozwiązania przekształca się w projekt w wyniku, którego otrzymujemy „produkt” - nową koncepcję, zmodyfikowany procesu, zasady współpracy i działania, model biznesowy etc., które to po wdrożeniu umożliwiają nam lepszą realizację działań ukierunkowanych na osiągnięcie wyznaczonego celu.Wiele organizacji planując rozwój strategiczny, stawia ambitne cele nie zapewniając ich wsparcia właściwie zaplanowanymi inicjatywami. Efekt jaki uzyskują wiąże się najczęściej z intensyfikacją dotychczas realizowanych działań (utrzymaniem status quo). Pracują tak jak dotychchczas spodziewając się nowych - lepszych rezultatów

Inicjatywy strategiczne są spójnym elementem każdego planu strategicznego. Żaden z celów zapisanych w strategii nie powinien pozostać bez urealniajacej jego realizację inicjatywy. Inicjatywy są działaniami koniecznymi do wypełnienia luk i rozwiązania problemów  pojawiających się na drodze do realizacji celów. To między innymi dzięki nim cele stają się REALNE.