GO Model Canvas Logo New

BLOG

Reguły projektowania strategii

Projektowanie to podejście, które pozwala zespołom bardziej efektywnie i skuteczniej zrealizować cele rozwojowe. Przestrzeganie reguł projektowania  kształtuje, rozwija i pomaga efektywnie wykorzystać kompetencje Business Designera. Ułatwia przejście od tego co jest teraz, do tego co powinno być w przyszłości. Opiera się na kompozycji kilku reguł tworzących jego siłę:

  • Wizualizacja
  • Koncentracja na ludziach i relacjach
  • Współtworzenie

Reguła 1

Zastosuj wizualizację - to kluczowy składnik podejścia do rozwoju opartego o projektowanie (Design). Obraz pomaga lepiej zaprezentować idee i dzielić się nimi. Wykorzystanie wizualizacji wzmacnia kreatywność i ułatwia podejmowanie decyzji. Posługiwanie się wspólnym i przejrzystym obrazem umożliwia kompleksowe spojrzenie na całość koncepcji rozwoju. Zwizualizowana architektura celów, inicjatyw i ich wzajemnych powiązań pomaga w integrowaniu współpracy.

Reguła 2

Skoncentruj się na ludziach i relacjach - projektowanie biznesu koncentruje się na ludziach włączonych w realizację inicjatyw. Uwzględnia także sieć kluczowych interesariuszy, zespołów, osób indywidualnych i ich wzajemne powiązania we współpracy. Ułatwia zaprojektowanie sieci wzajemnego wpływu przy realizacji celów i inicjatyw. Pomaga w określaniu pól współpracy, oczekiwań i odpowiedzialności. Posługiwanie się metodologia projektowania ułatwia włączenie kluczowych interesariuszy w działania projektowe. Zaprojektuj architekturę celów , która zapewni transparentność ścieżek rozwoju w organizacji.

Reguła 3

Zbuduj warunki do współtworzenia – podejście oparte o projektowanie buduje warunki do zespołowego zaangażowania w poszukiwanie pomysłów, tworzenie idei i realizację inicjatyw. Wzmacnia zaangażowanie w rozwój wspólnych idei i inicjatyw. Wykorzystanie technik Design Thinking i podejścia iteracyjnego usprawnia procesy uczenia się. Możliwość współtworzenia otwiera relacje i pozwala lepiej zrozumieć wzajemne oczekiwania, cele, problemy i wyzwania. Ułatwia dzielenie się pracą indywidualnie dopasowaną do preferencji zaangażowanych osób. Umożliwia wykorzystanie różnorodności zespołu w tworzeniu idei. Osoby zaangażowane w tworzenie pomysłów są lepiej zmotywowane do ich realizacji.


Akademia Projektowania Strategii