plen

e-learning | GO Model Canvas Designer

Lekcja 1.0

Poznaj GO Model Canvas

Każda z lekcji ma swoja strukturę. W polach navigatora dowiesz się jaka jest zawartość poszczególnych modułów i jak możesz z nich korzystać. Kliknij [x] aby zamknąć pole nawigatora.

To sekcja wprowadzająca. Znajdziesz w niej cel lekcji oraz instrukcje. Znajdziesz tu także linki do narzędzi wykorzystywanych w danej lekcji. Zalecamy abyś zaczynał lekcje od dokładnego zapoznania się z tą sekcją.

Poznaj zasady projektowania celów z GO Model Canvas

 • Dowiedz się co to jest GO Model Canvas.
 • Poznaj korzyści metody
 • Zobacz gdzie i jak zastosować metodę

W tej lekcji poznasz najważniejsze informacje dotyczace GO Model Canvas©. Zobaczysz możliwości wykorzystania tej metody w planowaniu i realizacji celów. Poznasz zasady projektowania celów rozwojowych. Na tym etapie najważniejsze jest zapoznanie się z kluczowymi składnikami GO Model Canvas, korzyściami oraz podejściem stanowiącym o skuteczności tej metody. W bloku wiedzy i przykładach odnajdziesz inspiracje do przygotowania własnego projektu.

1.Zapoznaj się z blokiem wiedzy i przykładem.

2.Poznaj kolejne etapy projektowania i ich rezultaty

3.Zapoznaj się z narzędziami

 

Narzędzia do projektowania:

 • #1 GO Model Canvas
 • #2 Bank czynników sukcesu
 • #3 Siatka priorytetów
 • #4 Tabela analityczna
 • #5 Baza KPI's

Wiedza

To sekcja wiedzy. Znajdziesz w niej informacje niezbędne do zrozumienia danego etapu projektowania, definicje, wyjaśnienia oraz odnośniki do artykułów z bloga lub spoza serwisu. Sekcja składa się z opisu oraz filmu.

GO Model Canvas© [Goals & Objectives Model Canvas], to metoda ułatwiająca projektowanie celów rozwojowych. Opiera się o prosty szablon za pomocą którego dla określonego celu głównego można przygotować plan jego realizacji. Plan zawiera czynniki sukcesu, cele pośrednie oraz wskaźniki KPI. Dodatkowymi elementami planu mogą być inicjatywy, ryzyka oraz wszystko to co możne być niezbędne do realizacji celów. Efektem projektowania za pomocą GO Model Canvas© jest przejrzysty i prosty model celów. GO Model Canvas© to nie tylko metoda projektowania celów, ale także metoda wspierająca ich realizację.

Warto skorzystać z metody kiedy chcesz:

 • Opracować i wdrożyć strategię
 • Określić indywidualne cele rozwojowe
 • Przygotować i zaprezentować koncepcję rozwoju
 • Ukierunkować zespół na priorytety
 • Zintegrować cele ze wskaźnikami KPI
 • Połączyć cele z różnych obszarów organizacji
 • Zbudować zwinny system zarządzania
 • Przygotować system motywowania oparty o cele i KPI

Zaprojektowanie modelu celów za pomocą GO Model Canvas© da odpowiedź na trzy pytania ważne w planowaniu rozwoju:

 • po co
 • co
 • jak

Projektowanie obejmuje następujące składniki:

 • cel główny
 • czynniki sukcesu
 • cele pośrednie
 • wskaźniki KPI

Składniki wzbogacające model celów, to:

 • Inicjatywy
 • Ryzyka
 • Zasoby
 • itp.

czyli wszystko to, co wspiera lub jest niezbędne w realizacji celów.

GO Model Canvas© to metoda przeznaczona dla wszystkich osób które planują i wyznaczają cele rozwojowe. Usprawni planowanie osobom indywidualnym, menedżerom, liderom, coachom oraz trenerom. Pomoże osobom planującym cele dla siebie lub swoich zespołów. Pomoże tym którzy uczą planowania innych. Ułatwi przygotowanie planów rozwojowych i strategii. Jest przeznaczona do zastosowania w życiu osobistym i w biznesie.

GO Model Canvas© koncentruje energię na tym co najważniejsze.Zachęca do dokonywania wyborów służących koncentrowaniu się na działaniach najbardziej wartościowych. Pozwala unikać sytuacji, w których, aby zrealizować cel pokonujemy skomplikowaną i trudną drogę - pozwala wybrać to, co kluczowe i z tego skomponować skuteczny plan rozwoju. Opiera się na zasadzie Pareto (20/80) eliminując z planowania te elementy które nie wnoszą oczekiwanej wartości lub mają mniejsze znaczenie w rozwoju.

GO Model Canvas© pomaga zbudować koncepcje rozwoju. Pozwala ominąć bariery koncentrujące planowanie tylko i wyłącznie na liczbach. GO Model Canvas© nie lekceważy rezultatów, lecz kładzie nacisk na lepsze zrozumienie tego w jaki sposób je osiągnąć. Liderom łatwiej jest uzyskać porozumienie dotyczące „liczb” jeśli najpierw zaprezentują cele w postaci zrozumiałego obrazu.

GO Model Canvas © opiera się na zaletach dwóch koncepcji. Pierwsza to Design Thinking, czyli myślenie projektowe, druga to Agile Management, czyli zwinne zarządzanie. Jest metodą opartą na wizualizacji.Takie metody nie obciążają nadmierną ilością danych. Mają charakter koncepcyjny i pobudzają wyobraźnię.

Design Thinking - to metoda poszukiwania, tworzenia i testowania  nowych rozwiązań. Wspiera rozwiązywanie problemów i budowanie innowacyjnych koncepcji. Każdy z obszarów w którym się ją wykorzystuje wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi. GO Model Canvas jest narzędziem, które wykorzystuje Design Thinking do projektowania celów.

Agile Management - to szybkie i elastyczne podejście do zarządzania. Wspiera rozwój,  wdrażanie idei i realizację celów w trudno przewidywalnych warunkach. GO Model Canvas ułatwia zastosowanie zwinnego zarządzania w pracy indywidualnej i zespołowej.

Przykład

To sekcja przykładów. Do przedstawienia zasad projektowania celów za pomocą GO Model Canvas, posłużymy się przykładem firmy o nazwie „SPARK” i jej szefa Jana. Przykład posłuży zrozumieniu w jaki sposób można projektować cele w warunkach biznesowych. Przykład jest wzbogacony filmem.

Planowanie, a w tym określanie celów jest nieodłącznym elementem naszego życia. Niemal każde ludzkie przedsięwzięcie rozpoczyna się od planowania.Ludzie planują i będą planować cele we wszystkich obszarach życia i chcą być w tych działaniach coraz skuteczniejsi.Planowanie jest definiowane jako proces wyznaczania celów oraz działań prowadzących do ich realizacji.

Cel, to opis stanu docelowego, który chcemy osiągnąć w określonej perspektywie czasu. Projektowanie z GO Model Canvas  wymaga spojrzenia na cele w kontekście rozwoju. Cel rozwojowy to taki który wymaga wprowadzenia zmian, które są niezbędne do jego osiągnięcia. Jedną z przyczyn do stawiania celów rozwojowych jest niezadowolenie z obecnej sytuacji, chęć rozwiązania jakiegoś problemu lub wykorzystanie pojawiającej się szansy. Zobacz więcej na blogu: Cel celowi nierówny...

Rezultatem projektowania celów za pomocą GO Model Canvas może być:

 • Prosty model celów (tzw. model bazowy) zaprezentowany w jednej kanwie. Może być przygotowany dla celów osobistych lub zawodowych. Można go przygotować dla siebie lub dla kogoś innego w trakcie coachingu lub mentoringu
 • Model celów z polami wsparcia. Taki model celów poza składnikami podstawowymi takimi jak cele, czynniki sukcesu oraz wskaźniki KPI zawiera także inicjatywy wspierające realizację poszczególnych celów, zasoby, ryzyka itp.
 • Architektura celów. To wizualizacja połączonych modeli bazowych. Tworzenie architektury celów jest przydatne w budowaniu strategii i kaskadowaniu celów na rożne obszary organizacji.

Projektowanie celów z GO Model Canvas można realizować:

 • Samodzielnie dla siebie (cele osobiste, zawodowe)
 • We współpracy z inna osobą (coaching, mentoring)
 • We współpracy z zespołem (cele zawodowe, strategia)

Każdy etap projektowania z GO Model Canvas składa się z określonych kroków.

Zaprojektowanie bazowego modelu celów [BASE] obejmuje:

 • Projektowanie celu głównego - cel główny wyznacza kierunek odpowiada na pytanie „po co ?” planujesz rozwój. W kontekście rozwoju osobistego cel taki może brzmieć np. „być szczęśliwym człowiekiem”, natomiast w biznesowym „stać się liderem na rynku”. Cel główny ma charakter ogólny i nadaje kierunek dalszemu projektowaniu.
 • Projektowanie czynników sukcesu - czynniki sukcesu odpowiadają na pytanie „co?” jest ważne w realizacji celu głównego.Ten etap projektowania składa się z trzech kroków, gdzie kolejno określisz, wybierzesz i przeanalizujesz czynniki sukcesu.
 • Projektowanie celów pośrednich - cele pośrednie są określane na bazie czynników sukcesu. Ich realizacja doprowadzi do osiągnięcia celu głównego.
 • Projektowanie wskaźników KPI - wskaźniki KPI są dopasowane do celów pośrednich i odzwierciedlają postępy w ich realizacji.

Kolejny etap projektowania to projektowanie wsparcia [MASTER], czyli inicjatyw, ryzyk, zasobów niezbędnych do realizacji zapisanych w modelu bazowym celów. Do projektowania tych elementów służą tzw. "pola wsparcia". Ten etap obejmuje także projektowanie architektury celów. Architekturę celów tworzą zintegrowane ze sobą modele bazowe. Architektura celów jest wykorzystywana min. do wizualizacji i projektowania strategii firmy.Doskonale nadaje się do integrowania celów pomiędzy osobami lub zespołami.

Ostatni etap to projektowanie zwinnego systemu zarządzania realizacją celów [EXPERT]. Kluczowym elementem tego systemu jest GO Model Canvas oraz określone zasady postępowania podczas realizacji, monitorowania i modyfikowania celów. Na tym etapie zaprojektowane cele są integrowane z wartościami liczbowymi (targetami) określającymi oczekiwany poziom realizacji celów.

Projektowanie z GO Model Canvas rozpoczyna się od od celu głównego. Cele główne dla których będziesz projektował model  mogą pochodzić z dwóch źródeł:

 • Możesz określić je sam
 • Możesz je otrzymać od kogoś innego

Cele które określasz sam, będą pochodziły z twoich marzeń lub potrzeb. Źródłem inspiracji do ich postawienia może być także analiza obecnej sytuacji. Tego co robisz, lub tego co cię otacza. To tam możesz odnaleźć szanse, wyzwania lub problemy, które będą wymagały postawienia celów rozwojowych.

Z celami pochodzącymi od kogoś innego możesz mieć do czynienia w środowisku zawodowym. Może to być cel , które otrzymasz od swojego szefa. To taki cel może być dla ciebie celem głównym od którego rozpoczniesz projektowanie.

Projektowanie

To sekcja projektowania. Jest najważniejsza z punktu widzenia praktyki projektowania. W oparciu o instrukcje zawarte w tej sekcji przygotujesz własny projekt modelu celów. Sekcja obejmuje także zalecenia dotyczące przygotowania, charakterystykę narzędzi oraz  instrukcje. Jest podsumowana omówieniem rezultatów lekcji.

W tej lekcji nie będziesz jeszcze projektował, lecz dowiesz się jak przebiega ten proces i czego spodziewać się w kolejnych lekcjach. Warto zastanowić się przy tym nad odpowiedzią na poniższe pytania:

1.Czy zastosujesz metodę w kontekście osobistym, czy biznesowym?

2.Czy będziesz projektował cele sam, czy z zespołem?

3.Skąd weźmiesz swoje cele?

Odpowiedzi na te pytania mogą zainspirować cię do wyboru celu dla którego w kolejnych lekcjach zaprojektujesz model celów.

Projektując z GO Model Canvas©, będziesz posługiwał się pakietem narzędzi. Narzędzia, to szablony w których będziesz zapisywał informacje. Pobierz je (.pdf) i wydrukuj zanim zaczniesz projektowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Ćwiczenia. Narzędzia są przygotowane do projektowania za pomocą karteczek samoprzylepnych (typu Post-It) o wymiarach 50x50 mm. Jeśli chcesz dodatkowo możesz zapisać swój projekt w udostępnionym szablonie zapisanym w formie pliku w formacie .xls.


Dostępność narzędzi jest powiązana z subskrypcją [BASE | MASTER | EXPERT]


Narzędziem podstawowym na bazie którego zaprojektujesz model celów jest szablon:

#1- GO Model Canvas [base]

Dodatkowe narzędzia wspierające projektowanie to:

#2 - Bank czynników sukcesu [base]

#3 - Siatka priorytetów [base]

#4 - Tabela analityczna [base]

#5 - Baza KPI [base]

#6 - Architektura celów [master]

#7 - Arkusz warstw wsparcia [master]

#8 - Bank inicjatyw [master]

#9 - Arkusz do analizy ryzyk [master]

#10 - Plan inicjatyw [master]

#11 - Tablica do zwinnego zarządzania [expert]


Poniżej przykładowy zestaw wybranych narzędzi


 

Każdy z etapów projektowania obejmuje ćwiczenia. Ćwiczenia zawierają instrukcje i przykłady w oparciu o które przygotujesz własny projekt.


Rozpoczniesz od zaprojektowania modelu bazowego [BASE]. Poszczególne elementy modelu zaprojektujesz w siedmiu kolejnych lekcjach. Kolejno zaprojektujesz cel główny, czynniki sukcesu, cele pośrednie oraz wskaźniki KPI.


Rezultaty projektowania zawierają podsumowanie lekcji oraz ukierunkowanie przygotowujące do kolejnego etapu. Będziesz wiedział co i po co zaprojektowałeś oraz jak to wykorzystasz w kolejnym etapie. Na tym etapie poznasz także zalecenia i sugestie dotyczące wykorzystania przygotowanego projektu. Dowiesz się po czym poznać , że dobrze zrealizowałeś ten etap.

W tej części będziesz mógł także poprosić o wsparcie i wysłać swoje pytania.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia w projektowaniu własnych celów lub strategii napisz do mnie tomasz@gomodelcanvas.pl

Chętnie poznam Twoją opinię i uwagi dotyczące kursu. Zapraszam na Forum

Przejdź do kolejnej lekcji

.