Regulamin serwisu

1.Postanowienia ogólne

1.1.Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu w domenie www.gomodelcanvas.pl w postaci szkoleń stacjonarnych oraz za pośrednictwem serwisu internetowego zwanego dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Uczestników szkoleń.

1.2.Usługobiorcy serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania ani zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania lub zgłoszenia, dokonanie rejestracji lub zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

1.3.Usługobiorca bierze odpowiedzialność za uzyskanie dostępu do serwisu i akceptuje, że serwis może zawierać opłaty. Jednocześnie zobowiązuje się do ponoszenia tych opłat zgodnie z zasadami określonymi w Serwisie.

1.4.Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Usługodawcy. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.

1.5.Wraz z rozwojem serwisu modyfikacjom ulegają także warunki korzystania z niego. Usługodawca dokonuje zmian Regulaminu bez uzgodnienia z Usługobiorcami, lecz zapewnia bezpośredni dostęp do aktualizacji na stronie publikacji Regulaminu. Usługodawca zastrzega prawo do zmian w Regulaminie serwisu według własnego uznania i w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany warunków i modyfikacje wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

1.6.W momencie dokonania istotnych zmian Usługodawca podejmie działania zmierzające do powiadomienia Usługobiorców o tych zmianach. We wszystkich przypadkach dalsze korzystanie z serwisu przez Usługobiorców zarówno w przypadku powiadomienia o zmianach jak również bez takiego powiadomienia stanowi akceptację Regulaminu korzystania z serwisu.

1.7.Przystępując do korzystania z serwisu Usługobiorca akceptuje i wyraża zgodę na warunki korzystania z serwisu. Ponadto zobowiązuje się do przestrzegania zasad opublikowanych jako aktualizacje i modyfikacje do Regulaminu korzystania z serwisu.

1.8.Każdy z Usługobiorców serwisu ma obowiązek zapewnienia, aby wskazany przez niego Uczestnik szkolenia zapoznał się z Regulaminem i przestrzegał jego postanowień.

1.9.Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

2.Definicje użyte w Regulaminie

2.1.Usługodawca – XELLECT Tomasz Krzemiński, ul. Tuwima 5e/3, 41-910 Bytom, tel. 601-445-299, strona internetowa http://www.xellect.com, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.2.Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Usługodawcą umowę na zasadach określonych w Regulaminie.

2.3.Uczestnik szkolenia - Usługobiorca, będący osobą fizyczną, zawierający umowę o świadczenie Usługi szkolenia lub Usługi e-learning, lub osoba fizyczna wskazana przez Usługobiorcę jako osoba, na rzecz której jest zawarta umowa o Usługę kursu/szkolenia lub Usługi e-learning.

2.4.Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

2.5.Usługi elektroniczne - Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

2.6.Subskrypcja – określony czasem i zakresem dostęp do zawartości serwisu udostępniony na podstawie danych rejestracyjnych Usługobiorcy. Subskrypcje mogą mieć charakter płatny bądź bezpłatny. Subskrypcja zawiera dostęp do treści on-line oraz plików.

2.7.Serwis - serwis internetowego umieszczony pod adresem https://wwwgomodelcanvas.pl

3.Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

3.1.Usługodawca zapewnia Usługobiorcom dostęp do bogatego zbioru zasobów (wiedzy, narzędzi, treści, pomysłów) dotyczących szeroko rozumianego zarządzania, planowania i budowania strategii powiązanych z koncepcją GO Model Canvas. Użytkownik wie i rozumie, że zasoby te mogą być powiązane z reklamami, które są niezbędne do rozwoju serwisu.

3.2.Usługobiorca rozumie i akceptuje, że usługi zawierają informacje przekazywane użytkownikom w formie biuletynów, komunikatów administracyjnych, Newslettera. Informacje te są częścią członkostwa (subskrypcji) w serwisie. Wszelkie nowe funkcjonalności, wiedza, informacje, zasoby rozszerzające lub uzupełniające serwis podlegają Regulaminowi korzystania z serwisu.

3.3.Usługodawca świadczy usługi szkolenia, polegające na możliwości uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach, (zwanych dalej „szkoleniami stacjonarnymi”), organizowanych w siedzibie Usługodawcy lub innym wskazanym miejscu, w terminach określonych przez Usługodawcę.

3.4.Usługodawca świadczy usługi elektroniczne, w szczególności możliwość uczestnictwa w szkoleniach e-learning (szkolenia on-line).

3.5.Korzystanie z niektórych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje usług wymagających zarejestrowania.

3.6.Oferta świadczenia usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usług elektronicznych.

3.7.Oferta świadczenia usług elektronicznych i szkoleń może być rozszerzona w porozumieniu z Usługobiorcami.

4.Zawarcie umowy o świadczenia usług

4.1.Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej w sposób podany w Serwisie.

4.2.Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego następuje w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania poprawnie wypełnionego formularza przez przesłanie wiadomości e-mail na adres Uczestnika szkolenia podany w formularzu.

4.3.Po zakończeniu procesu rejestracji w serwisie Usługobiorca otrzymuje hasło. Usługobiorca jest zobowiązany do zachowania hasła w tajemnicy i ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane w serwisie za pośrednictwem jego hasła i danych rejestracyjnych powiązanych z kontem.

4.4.Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie świadczenia usługi e-learning następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego dotyczącego wybranego szkolenia, wysłanego do Usługodawcy oraz przez przesłanie potwierdzenia poprzez wiadomości e-mail na adres Uczestnika szkolenia podany w formularzu.

4.5.Usługodawca potwierdza zawarcie umowy o świadczenie Usługi szkolenia stacjonarnego i o świadczenie Usługi elektronicznej e-learning drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika szkolenia podany w formularzu.

4.6.Usługobiorca wyraża zgodę na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji podczas rejestracji w Usłudze (subskrypcji) oraz utrzymanie i odpowiednie aktualizować tych informacji (dane rejestracyjne).

4.7.Usługobiorca zgadza się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie w trakcie procesu rejestracji (Dane rejestracyjne dostępne w panelu Usługobiorcy). Użytkownik oświadcza, że świadomie nie będzie pomijał lub podawał fałszywych danych rejestracyjnych. W przypadku takiej konieczności będzie je aktualizował lub poinformuje Usługodawcę o konieczności dokonania takiej aktualizacji.

4.8.Usługobiorca wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę do zweryfikowania danych rejestracyjnych wymaganych do korzystania i dostępu do usługi. Po dokonaniu Subskrypcji usługi, usługobiorca otrzyma droga elektroniczna (e-mail) unikalny identyfikator i hasło powiązane z jego kontem oraz ID. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania danych rejestracyjnych innym osobom celem logowania się i korzystania z jego konta oraz dostępnych Subskrypcji.

4.9.Usługobiorca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego identyfikatora oraz wszelkich opłat, odszkodowań, zobowiązań lub strat poniesionych w wyniku niedopełnienia tego obowiązku. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą identyfikatorów i haseł logowania lub ujawniania ich przez użytkowników innym osobom lub upoważnienia innych osób do korzystania z usług i Subskrypcji na podstawie ich identyfikatorów.

4.10.Usługobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić właściciela serwisu o jakiejkolwiek sytuacji związanej z nieuprawnionym korzystaniem z jego konta lub innego naruszenia zasad bezpieczeństwa które jest mu znane. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że podczas korzystania z usług serwisu i Subskrypcji ze względu na charakter usługi nie może być zagwarantowana pełna prywatność jego danych pozostawionych w serwisie.

4.11.Usługobiorca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane w ramach konta, w tym wszelkie opłaty ponoszone w ramach usług i subskrypcji serwisu.

4.12.Usługobiorca wie i akceptuje, że w serwisie niedozwolone jest zamieszczanie wszelkich treści niezgodnych z prawem, naruszających prawa osób trzecich lub treści przesyconych wulgaryzmami oraz naruszające porządek publiczno-społeczny. 

5.Zakres usługi szkolenia stacjonarnego

5.1.Przedmiotem umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego jest umożliwienie uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Usługodawcę.

5.2.Usługodawca zastrzega, że niektóre szkolenia stacjonarne mogą odbyć się wyłącznie w razie zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników szkolenia, wymaganej do ich przeprowadzenia.

5.3.Usługodawca ogłasza na stronach Serwisu dane dotyczące przedmiotu, terminu, miejsca, programu i ceny szkolenia stacjonarnego.

5.4.Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za kurs/szkolenie stacjonarne w terminie 7 dni po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości e-mail na adres podany w formularzu, o konieczności dokonania płatności.

6.Zakres usługi e-learning

6.1.Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi e-learning jest udostępnienie Usługobiorcy dostępu do części serwisu zawierającego szkolenie (materiały, pliki) zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę typem Subskrypcji.

6.2.Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi e-learning po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.

6.3.Udostępnienie pliku następuje natychmiastowo w przypadku płatności dokonanej za pośrednictwem bramki płatności lub w terminie 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy dla subskrypcji wskazanej przez Usługobiorcę na stronach Serwisu.

7.Płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę

7.1.Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za dostęp do Subskrypcji. Płatność zostanie dokonana za pośrednictwem serwisu  po przekierowaniu Usługobiorcy do odpowiedniej bramki płatności. Opłaty za usługi są realizowane w oparciu o zasady i cennik zawarty w Serwisie, który użytkownik akceptuje podejmując proces rejestracji lub zakupy określonej usługi lub subskrypcji.

7.2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty związane z obciążeniami wynikającymi z pobieranych opłat oraz działań osób trzecich narażających Usługobiorców na straty. Usługobiorca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania właściciela serwisu o fakcie zaistnienia takiego incydentu.

7.3.Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie, formularzu lub wiadomości e-mail zawierającej informację o sposobie dokonania wpłaty.

7.4.O ile nie zaznaczono inaczej wpłat należy dokonywać na rachunek  określony w danych rejestrowych firmy

7.5.W tytule wpłaty należy wpisać dane identyfikacyjne Usługobiorca podane w formularzu zgłoszeniowym.

8.Wymagania techniczne korzystania z usług elektronicznych

8.1.W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Usługobiorcy powinni dysponować:

-urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet

-przeglądarką Internet Explorer wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach

-przeglądarką plików pdf Adobe Reader wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach

-programem do edycji tekstu o funkcjonalności programu MS WordPad albo oprogramowaniem o podobnych lub wyższych parametrach

-Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.

9.Płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę

9.1.Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za dostęp do Subskrypcji. Płatność zostanie dokonana za pośrednictwem serwisu po przekierowaniu Usługobiorcy do odpowiedniej bramki płatności. Opłaty za usługi są realizowane w oparciu o zasady i cennik zawarty w serwisie, który użytkownik akceptuje podejmując proces rejestracji lub zakupy określonej usługi lub subskrypcji.

9.2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty związane z obciążeniami wynikającymi z pobieranych opłat oraz działań osób trzecich narażających Usługobiorców na straty. Usługobiorca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania właściciela serwisu o fakcie zaistnienia takiego incydentu.

9.3.Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie, formularzu lub wiadomości e-mail zawierającej informację o sposobie dokonania wpłaty.

9.4.O ile nie zaznaczono inaczej wpłat należy dokonywać na rachunek określony w danych rejestrowych firmy

9.5.W tytule wpłaty należy wpisać dane identyfikacyjne Usługobiorca podane w formularzu zgłoszeniowym.

10.Prawa i obowiązki stron
10.1.Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi szkoleń stacjonarnych i usług elektronicznych.

10.2.Usługobiorca serwisu zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Usługodawcę dla danej usługi.

10.3.Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcy oraz uczestnika szkolenia usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

10.4.Usługodawca zastrzega, że materiały szkoleniowe zamieszczone w Serwisie, pliki szkoleń i materiały udostępniane Uczestnikom szkolenia podczas szkoleń stacjonarnych i szkoleń e-learning są objęte ochroną prawa autorskiego.

10.5.Użytkownik lub Uczestnik kursu/szkolenia ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

10.6.Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do subskrypcji lub konta Usługobiorcy, jeśli korzystają oni w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z usługi e-learning.

10.7.Na życzenie Usługobiorcy zostaje wystawiona przez Usługodawcę faktura VAT, która zostanie wysłana Usługobiorcy pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

10.8.Usługobiorca usługi szkolenia stacjonarnego lub usług elektronicznych wymagających zarejestrowania albo uczestnik szkolenia, dokonując zgłoszenia lub rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana przez przesyłanie wiadomości na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.9.Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

10.10.Usługodawca zastrzega, że usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

10.11.Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez wskazanego przez siebie Uczestnika szkolenia.

10.12.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z usług przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem; za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu; za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcy danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.

10.13.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych serwisach niż https://www.gomodelcanvas.pl , do których linki zawarto w Serwisie.

10.14.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi w przypadku problemów technicznych. Zawieszenie usługi pozostaje w mocy do czasu usunięcia wszelkich problemów zidentyfikowanych przez Usługodawcę. Zawieszenie usługi nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązków płatniczych wynikających z umowy i użytkowanej subskrypcji.

11.Przetwarzanie danych osobowych

11.1.W ramach świadczenia usługi szkolenia stacjonarnego Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi kursu/szkolenia stacjonarnego oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi kursu/szkolenia stacjonarnego.

11.2.W ramach świadczenia drogą elektroniczną usługi e-learning, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników kursu/szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi e-learning oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi e-learning.

11.3.W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Uczestnika kursu/szkolenia z usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Uczestnika kursu/szkolenia w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

11.4.Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia, korzystających z Usług szkolenia, w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy Uczestnikowi kursu/szkolenia przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.

11.5.Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

-nazwisko i imiona Uczestnika kursu/szkolenia,

-numer NIP,

-adres zamieszkania lub pobytu,

--adres do korespondencji,

adres poczty elektronicznej,

-numer telefonu.

11.6.Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Uczestnika szkolenia, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

11.7.Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Uczestnika szkolenia z usługi e-learning (dane techniczne): oznaczenia identyfikujące Uczestnika kursu/szkolenia nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu; oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Uczestnik szkolenia; informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi e-learning,

11.8.Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

11.9.Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników szkolenia. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

11.10.Uczestnicy kursu/szkolenia mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

11.11.Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Uczestników szkolenia innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe i współorganizatorom szkoleń.

12.Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

12.1.Umowa o świadczenie usługi e-learning rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki określona Subskrypcja została udostępniona Usługobiorcy przez Usługodawcę.

12.2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Usługobiorcy, którego działania mają znamiona oszustwa lub są niezgodne z regulaminem serwisu.

12.3.Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia szkolenia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności nieotrzymania przez Usługodawcę minimalnej liczby zgłoszeń na dane szkolenie,

12.4.W razie odstąpienia Usługodawcy od umowy o świadczenie usługi szkolenia z powodów wskazanych w § 11 ust. 2 po dokonaniu płatności za szkolenie, Usługodawca może zaproponować Uczestnikowi szkolenia udział w szkoleniu w innym terminie, a jeżeli uczestnik szkolenia nie zaakceptuje nowego terminu szkolenia – zwróci Usługobiorcy pełną opłatę za szkolenie w terminie 14 dni roboczych.

12.5.Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego terminie do 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie i musi być wysłane listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.

12.6.W razie odstąpienia Usługobiorcy od umowy o świadczenie Usługi w sposób określony w § 11 ust. 4 Usługodawcy należy się 80% opłaty za szkolenie. W przypadku nieprzybycia Uczestnika szkolenia na szkolenie, bez wcześniejszego oświadczenia o odstąpieniu do dnia wskazanego w ust. 4 powyżej, Usługodawca nie zwraca opłaty za szkolenie.

12.7.Reklamacje usług Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres pocztowy Usługobiorcy.

12.8.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

12.9.Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

13.Postanowienia szczególne dotyczące Usługobiorców

13.1.Usługobiorcy od dnia w którym zapisał się na dany szkolenie wysyłając formularz zgłoszeniowy co oznacza że zawarł tym samym Umowę o świadczenie usługi i otrzymał informację zwrotną potwierdzającą fakt zapisania się na szkolenie, przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od uczestnictwa w szkoleniu.

13.2.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.

13.3.W razie odstąpienia przez Usługobiorcy od umowy o świadczenie Usługi w terminie określonym w ust. 1, po dokonaniu płatności, Usługodawca zwraca Usługobiorcy całą opłatę.

13.4.Usługobiorca po upływie terminu określonego w ust. 1, który opłacił kurs/szkolenie i otrzymał dostęp do platformy online może odstąpić od kursu/szkolenia i otrzymać zwrot uiszczonej opłaty stosownie zmniejszonej z uwzględnieniem spełnionego świadczenia przez Usługodawcę.

13.5.Usługobiorca zawierający umowę o świadczenie Usługi kursu/szkolenia na mniej niż 14 dni przed dniem kursu/szkolenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi kursu/szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

14.Postanowienia końcowe Regulaminu

14.1.Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Usługodawcę.

14.2.Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.

14.3.Regulamin wchodzi w życie dnia 14 lutego 2017 r.

XELLECT Tomasz Krzemiński

Drukuj E-mail